Warto wiedzieć

Na koniec 2014 na świecie żyło prawie 7,2 mld ludzi, wśród których blisko 1,3 mld to katolicy, co stanowi ok. 17,8 proc. mieszkańców naszej planety. Jeśli liczba ludności świata wzrosła z porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o niemal 67 mln, to katolików w tym czasie przybyło o ok. 18,4 mln, co oznacza, że ich odsetek w skali całego globu prawie się nie zmienił.

Te i wiele innych danych liczbowych zamieściła watykańska agencja misyjna FIDES tradycyjnie w przededniu kolejnej Światowej Niedzieli Misyjnej, która w tym roku będzie obchodzona 23 października już po raz 90.

Z przedstawionych materiałów wynika, że ludność świata na koniec 2014 liczyła ponad 7 160 mln, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym o przeszło 66,9 mln. Najwięcej mieszkańców przybyło w Azji – ok. 37,4 mln, następnie Afryce – 23 mln, Ameryce (rozpatrywanej jako jeden kontynent) – o ok. 8,7 mln i Oceanii – o niespełna 700 tysięcy, podczas gdy w Europie odnotowano spadek liczby ludności o ponad 2,7 mln.

W tym samym czasie liczba katolików wyniosła 1,28 mld, czyli o ok. 18,4 mln więcej niż rok wcześniej; tu najwyższy przyrost odnotowały Afryka – o ponad 8,5 mln i Ameryka – o 6,6 mln, następnie Azja – o nieco ponad 3 mln i Oceania – o ponad 200 tys. I znów na naszym kontynencie daje się zauważyć zmniejszenie się liczby wiernych – o 57 tysięcy. Katolicy stanowią obecnie 17,77 proc. mieszkańców Ziemi, tzn. o 0,09 proc. więcej. Najwięcej wzrósł ich udział w ogólnej liczbie ludności w Afryce – o 0,38 proc., Ameryce – o 0,12 i w Azji – o 0,05.

Ważnym wskaźnikiem siły i żywotności Kościoła jest liczba wiernych i ogółu mieszkańców na jednego kapłana – im jest ona niższa, tym lepiej. W tym drugim wypadku w omawianym okresie wzrosła ona o 130, dochodząc do 13882, podczas gdy liczba katolików na 1 kapłana zwiększyła się o 41 i wynosi obecnie 3060, tzn. że jeden ksiądz musi obecnie służyć statystycznie właśnie tylu wiernym. Wskaźnik ten najbardziej zwiększył się w Oceanii – o 83, potem w Afryce – o 73, Ameryce – o 59 i w Europie – o 22, zmalał natomiast – o 27 jednostek – w Azji.

W omawianym okresie na świecie istniało 2998 kościelnych jednostek administracyjnych (diecezji, prałatur terytorialnych, egzarchatów apostolskich i ordynariatów wojskowych, wikariatów, prefektur i administratur apostolskich, misji „sui iuris” i innych) – o 9 więcej niż rok wcześniej. Stacji misyjnych z kapłanem na miejscu było 1864 (o 7 mniej), podczas gdy podobnych placówek bez stałego kapłana było prawie 136,6 tys. (o 2703 więcej). Wzrosła też liczba biskupów – o 64, dochodząc do 5237, w tym 3992 wywodzących się z księży diecezjalnych i 1245 zakonnych.

Na koniec 2014 było na świecie 415792 kapłanów – o 444 więcej niż przed rokiem, a na wzrost ten „pracowały” Kościoły lokalne w Azji – o 2128 i Afryce – o 1089, podczas gdy w Europie ich liczba zmalała o 2564, w Ameryce – o 123 i w Oceanii – o 86. Księży diecezjalnych było w tym czasie 281297 (o 765 więcej), a zakonnych – 134495 (spadek o 321). Wzrosła również liczba diakonów stałych – o 1371, osiągając poziom 44566. Najwyższy wzrost nadal notuje się w Ameryce, zwłaszcza Północnej – o 965 (w całej Ameryce mieszka ponad połowa wszystkich diakonów – 28727), a następnie w Europie – o 311. Zdecydowaną większość mężczyzn pełniących tę posługę stanowią diakoni stali diecezjalni – 43954, podczas gdy zakonnych jest 612 (tu nieco ponad połowę – 309 – stanowią Europejczycy).

W omawianym okresie nadal spadała liczba braci i sióstr zakonnych: tych pierwszych było 54559 – o 694 mniej, podczas gdy zakonnic było mniej aż o 10846 i jest ich obecnie 682729. Największe spadki odnotowano w Europie – o 7733 i w Ameryce – o 4242, podczas gdy wzrost wystąpił w Afryce – o 725 i w Azji – o 604. O 58 zmalała liczba członków męskich instytutów życia konsekrowanego – obecnie jest ich 654, podczas gdy instytuty żeńskie skupiały w tym czasie 24198 członkiń, co oznacza wzrost o 243 osoby, najwięcej w Europie – o 515 i w Azji – o 44, znaczny spadek odnotowano natomiast w Ameryce – o 306.

Liczba kandydatów do kapłaństwa nadal wzrastała – w omawianym okresie o 1312, dochodząc do 116939, w tym 70301 diecezjalnych i 46638 zakonnych. przy czym wyższą liczbę seminarzystów odnotowano jedynie w Afryce – o 636, podczas gdy na innych kontynentach były spadki – wszędzie o ponad 600. Na ów wzrost „pracowali” seminarzyści zakonni. W niższych seminariach zakonnych było w tym czasie 102942 uczniów (78489 diecezjalnych i 24453 zakonnych), czyli o 1014 więcej niż rok wcześniej.

Na świecie było w tym czasie 368520 misjonarzy świeckich – o 841 więcej i prawie 3,3 mln katechistów – wzrost o 107,2 tys.

Kościół katolicki prowadził w tym okresie 73580 przedszkoli z ponad 7 mln dzieci, 96283 szkoły podstawowe, do których uczęszczało ponad 33,5 uczniów, 46339 szkół średnich i ponadpodstawowych z ok. 19,8 mln uczniów, a do szkół wyższego stopnia chodziło prawie 2,5 mln uczniów i do katolickich uczelni wyższych przeszło 2,7 mln słuchaczy.

Na świecie jest 5158 szpitali katolickich (najwięcej w Ameryce – 1501 i w Afryce – 1221), 16523 przychodnie (Afryka –5230, Ameryka – 4667, Azja – 3584), 612 leprozoriów (Azja – 313, Afryka – 174), 15679 domów starców, dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych (najwięcej w Europie – 8304 i Ameryce – 3726), 9492 sierocińce (Azja – 3859), 12637 żłobków (Ameryka – 3477, Azja – 3422), 14576 poradni małżeńskich (Europa – 5670, Ameryka – 5634), 3782 ośrodki wychowawcze i reedukacyjne oraz 37601 innych instytucji katolickich.

tekst zaczerpnięty z Katolickiej Agencji Informacyjnej.