Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym powstałym w 1980 roku z okazji 150 rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w Paryżu.  Nawiązuje on do działalności Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało z inicjatywy ks. Franciszka Domaradzkiego – misjonarza – w byłej Galicji.  W dniu 8 czerwca 1905r. Stowarzyszenie to zatwierdzone zostało przez Papieża Piusa X i oddane pod opiekę Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Po II wojnie światowej Stowarzyszenie podzieliło los innych organizacji kościelnych w Polsce. W 1980r. – uwzględniając ówczesne warunki polityczne – zorganizowano Apostolat Maryjny – nie jako stowarzyszenie, lecz w postaci grup nieformalnych, składających się z ludzi świeckich inspirowanych dekretem Soboru Watykańskiego II – „O apostolstwie świeckich”. Grupy te przyjęły ściśle określone cele i środki działania oraz specyficzne cechy duchowości. 252 Konferencja Biskupów Diecezjalnych obradująca w Warszawie w dniu 29 stycznia 1992r. przyjęła Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce i wyraziła zgodę, by Ruch ten pozostał pod opieką Zgromadzenia Księży Misjonarzy i mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

  • pogłębiać kult Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie
  • oddziaływać na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w obliczu śmierci
  • szerzyć braterską miłość i likwidować obojętność, niechęć, niezgodę, napięcia, długotrwałe sąsiedzkie względnie rodzinne niesnaski i nieporozumienia.

Duchowość

Członkowie pogłębiają pobożność Maryjną przez studium mariologii, przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddanie się do Jej dyspozycji. Cechą charakterystyczną apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będących w potrzebach duchowych i materialnych. Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora będąca warunkiem Bożej łaski koniecznej dla uświęcenia własnego i braci.

Prawa i obowiązki członków:

– Członkowie Apostolatu – przyjęci uroczyście przez Dyrektora Krajowego wg zatwierdzonego ceremoniału  zobowiązywani są do okazywania czci N.M.P. i rozpowszechniania tej czci w otoczeniu, a także:
– do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej – o ile to możliwe – codziennie
Czytania Pisma Świętego i książek religijnych w zależności od potrzeb religijnych i duchowych oraz rozprowadzania ich
– codziennego odmawiania przynajmniej jednej tajemnicy różańca w intencjach apostolskich
– noszenia Cudownego Medalika, jako znaku obecności Maryi w naszym życiu i częstego odmawiania modlitwy słowami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”
– comiesięcznego spotkania w grupach
– uczestnictwa w cotygodniowych nabożeństwach Nieustającej Nowenny do MB Cudownego Medalika, względnie odprawiana prywatnie
– udziału w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, względnie tzw. Dniach wspólnoty.