Konsultacje społeczne w sprawie Budowy drogi wojewódzkiej nr 787 w zachodniej części miasta Kielc

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ogłasza
KONSULTACJE SPOŁECZNE
dla inwestycji pn.:
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 786 w zachodniej części Miasta Kielce”

(odcinek od granicy Miasta do ul. Wystawowej)”
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 01.09.2016r. – 21.09.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne.
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 01.09.2016r. – 21.09.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne (). Materiały będą udostępnione także                                                     w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7,
w sali konferencyjnej, w trakcie trwania konsultacji w środy i czwartki w godzinach
od 12.00 do 16.00. Dodatkowo będzie możliwość skonsultowania się z projektantami – autorami opracowania w dniach 07 i 08 września oraz 14 i 15 września w godzinach od 14.00 do 16.00.
Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można będzie przesyłać
w formie pisemnej w terminie do dnia 21.09.2016r. pocztą, faxem lub e-mailem
na poniższy adres:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
fax. (041) 34 02 830
e-mail
[email protected]
oraz składać elektronicznie na stronie:
www.konsultacje.kielce.eu
Formularz do opiniowania koncepcji jest zamieszczony wraz z materiałami informacyjnymi na stronach internetowych MZD w Kielcach i UM Kielce.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport, który m.in. będzie zawierał informację o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag i opinii. Raport zostanie udostępniony na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl                                                      oraz
w siedzibie MZD w Kielcach a także na platformie www.konsultacje.kielce.eu. Termin ogłoszenia raportu z konsultacji uzależniony jest od ilości złożonych wniosków i ich treści. Odpowiedzi na uwagi nie będą wysyłane do poszczególnych wnioskodawców a wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

Powyższe informacje można znaleźć na stronie Miejskiego Zarząd Dróg :

www.mzd.kielce.pl/konsultacje/