INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Z powodu odwołania zajęć lekcyjnych w Szkołach w całej Polsce – odwołane zostaje  Nabożeństwo przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania przwidzane na najbliższy piątek dniu (13 marca 2020 roku) o godz 18.30.

             Zarówno kandydatów jak ich Rodziców zachęcamy do modlitwy w domach w intencji  rychłego wygaśnięcia panującej epidemii w naszej Ojczyźnie, jak również w intencji zarażonych koronowirusem , oraz w intencji służb walczących z epidemią szczególnie służb medycznych.

Nabożeństwo to zostanie odprawione w innym terminie o czym poinformujemy w ogłoszeniach umieszczonych na stronie internetowej.

Warto pamiętać!

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8, 15),
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1285, 1293, 1303).

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.
 • Msza św. niedzielna dla młodzieży i ich Rodziców,zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • regularnie przystępować do sakramentu pokuty – raz w miesiącu
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej – opinia katechety
 • brać udział w spotkaniach w grupach kandydatów do bierzmowania – 1 raz w miesiącu
 • kulturalnie zachowywać się wszędzie, szczególnie w kościele i na spotkaniach,
 • uczestniczyć w nabożeństwach:  rekolekcjach wielkopostnych, Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach (Wielki Post), nabożeństwach majowych,
 • wszędzie być świadkiem Boga.
 • do końca marca zdać pytania
 • do 15 kwietnia dostarczyć na piśmie informację o patronie z Bierzmowania
 • do 15 kwietnia dostarczyć do proboszcza zaświadczenie Świadka Bierzmowana